Microsoft 365 som tjänst

» Säkerställ att infrastrukturen är säker och uppdaterad

» Rapportunderlag till förbättringsmöjligheter och roadmap

» Tillgång till expertis inom Microsoft 365

» Få en överblicksbild över organisationens starka och svaga sidor i platformen


 

Utmaningen

Under de senaste åren har vårt sätt att arbeta förändrats i grunden. Vi behöver kunna utföra vårt arbete när som helst och varifrån som helst. Samtidigt har behovet av att arbeta tillsammans ökat. Det är en stor utmaning att stödja denna kultur, som inte blir mindre av att hänsyn även måste tas till de ständigt ökade digitala hoten.

Microsoft 365 har blivit mer eller mindre en standard för att leva upp till kraven. En ny utmaning har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Verktygen och möjligheterna att vara produktiv i plattformen blir allt fler och oavsett bransch eller storlek på din organisation måste du räkna med att bli utsatt för intrång. Utmaningen blir att ha ordning, struktur och processer för alla verktyg samtidigt som du behöver hålla koll på otaliga konfigurationer och säkerhetsinställningar.

Hur ska du och din organisation klara av att ta till era alla nya verktyg och möjligheter för att säkerställa effektivitet och framtida konkurrenskraft? Hur ska du kunna upprätthålla nödvändig säkerhet utan att inskränka på produktiviteten? Hur ska du hinna med att hålla dig uppdaterad på de ständigt förändrade kraven för efterlevnad? Hur säkerställer du att kraven efterlevs?

Varför Microsoft 365 som tjänst?

Med vår paketering Microsoft 365 som tjänst får du verktygen, processen och strukturen du behöver för att optimera användningen av Microsoft 365 plattformen. Tjänsten säkerställer er produktivitet och att ni upprätthåller en adekvat säkerhet, där ni även lever upp till gällande krav och förordningar.

Vi mäter och analyserar er organisations användning av plattformen och hur de olika delarna är konfigurerade. Mätningarna tillsammans med analyser från våra experter genererar rapporter, med enkla och tydliga mätvärden över hur din organisation presterar inom områdena säkerhet, produktivitet och efterlevnad. Du får även tillgång till konkreta åtgärdsförslag för hur ni kan utveckla er miljö.

Med utgångspunkt i mätvärden, analyser och konkreta åtgärdsplaner får du den struktur, expertis och strategisk rådgivning som du behöver för att hålla dig evergreen i plattformen. Du får även tydliga mätvärden där du kontinuerligt kan följa status och framsteg i arbetet.

Kontakta oss för mer information

Miljön graderas i olika segment


När våra specialister går igenom er miljö graderas miljön i olika segment som ni kan läsa mer om nedan och i följande skala, Grön, Gul och Röd. Inom de segment som kräver förbättring lägger vi fram en rapport på vilka åtgärder som bör utföras och följer upp resultatet genom att kontinuerligt mäta era värden.

Image

Vad får du med Microsoft 365 som tjänst?

Produktivitet

Microsoft 365 som tjänst ger dig insyn i hur din organisation arbetar och hur produktiva ni är. Produktiviteten är en summa av medarbetarnas kunskap, användarbeteende och hur väl tekniken ger stöd för deras arbete. Vi fokuserar därför på såväl medarbetarnas upplevelse och användarbeteende som den underliggande tekniken.

Med Microsoft Productivity Score tillsammans med analyser från vårt produktivitetsteam graderar vi er produktivitet i M365. Exempel på vad som mäts och analyseras är hur effektiva möten ni genomför, hur filer delas, hur effektivt er organisation samarbetar internt och externt. Alla dessa mätningar analyseras och matchas mot ”best practice” för att ge er en status på hur produktiva ni är.

Rapporternas tydliga mätvärden och analyser ger dig tydlig insyn, värdefulla insikter och konkreta förslag på produktivitetshöjande åtgärder. Det fungerar även som utmärkta beslutsunderlag för att säkerställa att nästa investering görs där den har högst påverkan. De kontinuerliga mätningarna visar om de insatser du gör faktiskt bär frukt och om dina användare antar och använder dina produktivitetsinvesteringar.

Vi gör även mätningar på den underliggande tekniken för att säkerställa enheter, nätverk och appar är optimalt konfigurerade och ger bästa möjliga förutsättningar för användarna.

Säkerhet

Med  Microsoft Secure Score tillsammans med analyser från vårt säkerhetsteam graderar vi er säkerhet i M 365. Exempel på vad som mäts och analyseras är skydd av mail, chatt, filer samt enheter. Vi tittar även på konfigurationen av säkerhet i er plattform för att kontrollera saker som att de globala säkerhetsinställningarna är i linje med de inställningar som rekommenderas av Microsoft, att det inte tillkommit nya hot som miljön inte är skyddad mot och att inga inställningar har ändrats som försätter miljön i fara.

Du kan få ut en rapport på alla era säkerhetsinställningar vid revision eller som stöd för efterlevnad av ex ISO certifiering, GDPR mm. Med Microsoft 365 som tjänst får du verktygen du behöver för en adekvat ”Secure Score” som idag är en kvalitetsstämpel för er organisations säkerhet 

 


Image

Image

Efterlevnad

Med Microsoft Compliance Score tillsammans med analyser från vårt efterlevnadsteam graderar vi er efterlevnad i M 365. Våra mätningar och analyser innefattar inställningar för att efterleva regelverk såsom GDPR och andra regelverk som er organisation behöver efterleva.

Det finns färdiga regelverksmallar som vi kan aktivera i er miljö och då inkluderas denna bedömning i er efterlevnads bedömning. Våra analyser innefattar även inställningar för att skydda data internt och externt. Exempel på centrala inställningar som kan göras är att automatiskt hindra användare från att dela känslig persondata externt.

Du kan få ut en rapport för er regelefterlevnad vid revision eller som stöd för efterlevnad av regelverk. Med Microsoft 365 som tjänst får du verktygen du behöver för en adekvat ”Compliance Score” som idag är en kvalitetsstämpel för er organisations efterlevnad av krav och förordningar

Nätverk

Som en separat del i ”Microsoft Productivity Score” mäter vi er organisations faktiska nätverksprestanda gentemot Microsoft tjänster. Traditionella hastighetsmätningar är inte tillräckligt träffsäkra för organisationer som använder Microsoft 365 plattformen. Att nätverket håller en hög hastighet är ingen garanti för att hastighet och produktivitet kan upprätthållas för organisationen när man kopplar sig till Microsofts molntjänster.

Med förändrade arbetssätt såsom distansarbete är det inte bara hastigheten på kontoret som är viktig för er organisation. Genom att mäta all trafik och bedöma er organisations hastighet kan vi säkerställa att användarupplevelsen och produktiviteten i M365 arbetsverktygen är optimal. Mätningarna analyseras av vårt nätverksteam som tar fram aktionspunkter för att säkerställa att trafiken tar kortaste vägen till er data i molnet och inte stöter på hinder på vägen.


Image

Image

Azure Säkerhet

Med Azure Secure Score tillsammans med analyser från vårt Azureteam graderar vi säkerheten i er Azure prenumeration. Genom att mäta datapunkter i er miljö och jämföra med "best practice" får e organisation en gradering på säkerheten i miljön. Detta ger stora kostnadsfördelar samt säkerställer standardisering av säkerheten i er Azure prenumeration.

Att underhålla säkerhet i en infrastruktur med egenkonfigurerade brandväggar, VPN:er, databaser, applikationer och servar kräver traditionellt stora insatser. Genom att dra nytta av plattformens centraliserade mätpunkter minskas insatserna betydligt. Ni får även god dokumentation och rapportmöjligheter som kan vara till stor fördel när det gäller att påvisa god säkerhet och efterlevnad av förordningar som GDPR mfl


Pris: