Effektiv målstyrning: Hitta företagets överväxel

9 av 10 företagsledningar har en tjusig vision av vad det ska vara och hur det vill uppfattas. Många visioner slutar tyvärr alltför ofta sina dagar som tomma fraser på muggar, monterväggar och presentationer.  

Det som saknas är strategin och de mätbara mål som visar vad medarbetarna faktiskt ska göra för att ta företaget närmare visionen. Mål de inte bara förstår utan också bryr sig om. 

Annars är det som att köra på treans växel och i värsta fall i fel riktning.  

Effektiv målstyrning ger företaget ett par växlar till – och en GPS.  

 

Mångas mål har dålig effekt  

Enligt Microsofts rapport Work Trend Index Pulse har hybridarbete medfört en växande disconnect – frånkoppling – mellan anställda och ledning. Deras syn på arbete skiljer sig åt. Utan den dagliga kontakten med chefer och kollegor saknar många anställda också återkoppling på sina insatser. Hur vet man hur man bidrar till sitt teams och sitt företags framgång?  

I en studie av BetterUp var 9 av 10 personer beredda att tjäna mindre i utbyte mot ett mer meningsfullt arbete. Inte minst den yngre generationen sätter syftet med arbetet högt, och vill såklart förstå på vilket sätt de bidrar till detta syfte 

Att ledningen förkunnar att de ska uppnå x miljoner i rörelseresultat 2025 eller bli branschledare engagerar knappast enskilda medarbetare. Det säger heller ingenting vad som krävs av den anställde för att nå dessa abstrakta mål. 

Min erfarenhet är att de tre största anledningarna till att många företags målstyrning inte fungerar är att medarbetarna 

  1. Inte förstår målen 
  1. Inte vet hur de ska bidra till att nå dem 
  1. Inte bryr sig  

För att målen ska vara effektiva behöver de ta dem till sig med både hjärta och hjärna.  

 

Hur gör du målstyrningen effektiv? 

Det är vanligt att man lägger kanske 80 procent av tiden på att ta fram målen och 20 procent på att arbeta med dem. Det borde vara tvärtom. 

Använd de första 20 procenten till att utveckla en vision med ett tydligt syfte, ta fram en strategi som avspeglar visionen och bryt ned strategin i mål. Se framför allt till att det hänger ihop hela vägen.  

Sen återstår 80 procent för det kanske allra viktigaste. För att alla verkligen ska förstå målen måste de kommuniceras, för att inte säga nötas in 

Visualisera dem på varje veckomöte. Följ upp dem och återkoppla frekvent till alla medarbetare. Det behövs en ständigt pågående dialog kring dem. Var vi befinner oss i förhållande till var vi vill vara?  

Alla behöver förstå hur deras mål hänger ihop med teamets, och hur teamets mål är kopplat till organisationens. Var och en ska också känna till de andra teamens mål, vad de bidrar med och hur teamen är beroende av varandra. Det svetsar dem samman och skapar ansvarskänsla. Jag brukar prata om att skapa vertikaler mellan medarbetare, team, avdelningar och ledning. 

Idag fungerar det inte att arbeta i sin egen bubbla – transparens är helt enkelt avgörande för samarbetet, sammanhållningen och engagemanget.  

För att kunna ringa in vad som brister så att fokus och resurser kan läggas där det behövs mest behövs spårbarhet. Var ligger vi efter? Vilka team har svårigheter? Borra i orsakerna och hitta lösningar tillsammans. 

Det finns en metod (eller ramverk) för målstyrning som optimerats för just det här arbetssättet. Det har vunnit mark tack vare att den används av globala techjättar som Google, Microsoft och LinkedIn.  

Jag pratar om OKR. 

 

En metod som fungerar 

De flesta använder nyckeltal och KPI:er, men de visar sällan vägen till målen och visionen. Det gör däremot OKR:er. 

OKR står för Objectives and Key Results. 

Med utgångspunkt från strategin sätts ett antal huvudmål (objectives) 

Varje huvudmål bryts sen ned i 3-5 nyckelresultat (key results) som visar stegen man behöver ta för att nå huvudmålet. Varje nyckelresultat graderas för att kunna utvärderas på en skala 0-1 eller 0-100 

Precis som alla mål ska de vara mätbara, tidsbestämda och tydligt definierade. Med OKR-metoden ska de dock inte vara realistiska utan utmanande och svåra (men möjliga) att nå. De som praktiserar den har kommit fram att bäst resultat uppnås om ca 70% av målen uppnås. 

 

Genom att följa OKR-metoden uppnår du flera saker 

  • En tydlig koppling av medarbetar- och teammål till övergripande mål, vision och strategi 
  • Synkroniserat arbete mellan individer, team och avdelningar 
  • Transparens och tydlighet 
  • Bättre samarbete på alla företagsnivåer 
  • Ett sätt att följa upp och kommunicera progress i förhållande till målen  
  • Bättre prestationer och resultat 

 

Om ditt företag använder Microsoft 365 har ni dessutom redan digitala verktyg som stöder OKR i Viva Goals 

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan effektivisera sin målstyrning? 

Hör av dig! 

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.

Webinar

Microsoft Viva - er nya medarbetarplattform

Webinar – Microsoft Viva, er nya medarbetarplattform

Grundläggande förståelse för vad Microsoft Viva är och hur ni implementerar det i er organisation för att skapa gemensamma medarbetarupplevelser.

Läs mer

Kostnadsfri Demo av Microsoft Viva - din nya medarbetarplattform

Tänk dig att ha tillgång till företagets intranät direkt i Teams. Med Microsoft Viva är det möjligt, Viva är plattformen där medarbetarnas kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum.

Läs mer och boka

Är du intresserad av inspirerande bloggartiklar?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med Viva Goals? Hör av dig så berättar vi mer!